Taisyklės patvirtintos 2016 rugpjūčio 29d.

Direktoriaus įsakymu Nr. 2016/1

 

Sporto klubo SUPERGYM taisyklės

 

1.    UAB „SUPERGYM“, įmonės kodas 300569969, PVM mokėtojo kodas LT100002453010, esančios adresu Laisvės pr. 82, Vilniuje  (toliau - Sporto klubas)  taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo savo parašu patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Už nepilnamečius atsako ir pasirašo jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomi, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

 

2.   Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas). Įsigijus vienkartinę Sporto klubo paslaugą, Lankytojas registratūroje privalo palikti savo dokumentą, asmeninį daiktą (raktus, telefoną ir t.t.), kurie saugomi registratūroje ir bus grąžinami Lankytojui išeinant. Lankytojai užregistruojami žurnale. Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą ir duomenis apie save (vardas. Pavardė, tel. Nr). Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sporto klubo lankytojų apskaitos sistemoje bei žurnale sporto paslaugų sutarties sudarymo tikslu. Lankytojas privalo įsigyti už numatytą mokestį - 1 EUR  Abonemento daugkartinio naudojimo vardinę kortelę (toliau – Kortelė). Lankytojas pasirenka ir patvirtina savo parašu registracijos žurnale Lankytojo identifikavimo būdą (nufotografuojant per pirmą registraciją, arba kiekvieną kartą apsilankius pateikiant asmens dokumentą su nuotrauka). Lankytojas žurnale patvirtina parašu sutikimą arba atsisakymą suteikti informaciją (statistikos tikslais) apie savo gyvenamą mikrorajoną. Suteiktą Lankytojo Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Sporto klubą neįleidžiami. Pametus kortelę - mokestis už dublikatą 1 EUR.

 

3.   Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas,prieš tai raštu informavus sporto klubą,  sekančia tvarka:

 

1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju. 

3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms.

6 mėnesių Abonementas gali būti  stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;

12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų; 

 

Visi abonementai, įsigyti už akcijines, o ne standartinio kainoraščio kainas, nėra stabdomi, jei nėra numatyta kitaip. 

 

4.   Įsigyjus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto klubą ne vėliau kaip per 30 dienų. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto klube, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.

 

5.   Lankytojai, įsigyję vienkartinį arba Pilną Abonementą įleidžiami į Sporto klubą nuo 7 val iki 22 val darbo dienomis, ir nuo 9 val iki 21 val savaitgaliais bei švenčių dienomis; įsigyjus Ryto Abonementą, Lankytojai įleidžiami nuo 7 val. iki 11 val. ir nuo 9 val iki 11 val savaitgaliais bei švenčių dienomis ;  įsigyjus Super arba Dienos Abonementą  Lankytojai įleidžiami nuo 7 val. iki 16.15 val. ir nuo 9 val iki 16.15 val. savaitgaliais bei švenčių dienomis  Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.

 

6.   Abonemento galiojimo nutraukimas anksčiau laiko.

 

6.1.   Sumokėti pinigai už įsigytą Abonementą nėra grąžinami, išskyrus, kai lankytojas dėl sporto klubo kaltės negalėjo naudotis paslaugomis ar kitais teisės aktais nustatytais atvejais.

 

6.2.   Lankytojas turi teisę atsisakyti sporto klubo paslaugų ir reikalauti grąžinti už įsigytą Abonementą sumokėtos įmokos, atitinkamai proporcingos laikotarpiui, likusiam iki Abonemento galiojimo pabaigos, tik padengęs sporto klubo patirtus nuostolius kurie yra:

- suteikta nuolaida įsigyjant ilgesnio nei 1 mėnesio Abonementą. Nuolaidos dydis yra skirtumas tarp Lankytojo sumokėtos abonemento kainos (skaičiuojant mėnesiais) ir sporto klube tuo metu parduodamos atitinkamai 1 mėnesio Abonemento standartinės kainos.

- Abonemento nutraukimo administravimo mokestis 3 EUR.

 

7.  Apsilankymo trukmė sporto klube neribojama. Su bet kuriuo abonementu galimas tik 1 (vienas) apsilankymas  per dieną.

 

8.  Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveiikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

 

9.   Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Vertingesnius daiktus galima palikti registratūroje esančiuose seifuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių  daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai  Sporto klube saugomi  30 dienų.

 

10.   Lankytojai privalo saugoti raktus ir žetonus nuo persirengimo spintelės, seifo, taip pat Sporto klubo rankšluostį, kuriuos nesugadintus privalo grąžinti prieš išeidamas iš sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą bei žetoną, seifo raktą 4 EUR; prarastą/sugadintą rankšluostį 5 EUR. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

 

11.  Vaikai iki 7 metų į sporto klubą neįleidžiami; vaikai iki 14 metų, įsigyję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą,  į sporto klubą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigyjusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą.

 

12.  Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis sporto salėse.

 

13.  Lankytojai aerobikos sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų  tvarkaraštį. Pavėlavus daugiau nei 10 min.,  treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.

 

14.  Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:

 

dėvėti tik tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

susipažinti su  ęsančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį.  Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

prieš atliekant pratimą, rekomenduojama ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;

atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;

netrukdyti kitiems sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis;

nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

15.  Lankytojams  sporto klubo patalpose draudžiama:

 

būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichika veikiančių medžiagų;

fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo;

įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

16.  Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių 8, 9, 10, 12, 13 punktų, nutraukti bei nepatęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

 

Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir  tuo pa­tvirtina, kad yra susipažinęs su Sporto klubo vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Sporto klubo taisyklės